Cтатут

STATUT
Fundacji dla Rodaka

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja dla Rodaka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Wilk-Yaridiz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 1410/2017 sporządzonym przez notariusza Annę Zając w dniu 08.02.2017 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 5. Fundacja jest organizacją pozarządową i nie działa w celu osiągnięcia zysków.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub jej samej.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku – logo graficznego fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej, społecznej i niesienie pomocy oraz wspieranie Polaków z Kazachstanu oraz Polaków i Polonii, zamieszkujących w krajach byłego ZSRR, byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce i na świecie poprzez podejmowanie działań na rzecz:

  a) podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,

  b) poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,

  c) tworzenia przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków,

  d) pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie,

  e) pozyskiwania środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie do współdziałania w promocji polskich interesów gospodarczych,

  f) ochrony i promocji zdrowia.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swój cel m.in. poprzez:

  a) organizowanie pomocy osobom powracającym z Kazachstanu do Polski (np. finansowej, psychologicznej, zapewnienie opieki i wsparcia),

  b) upowszechnianie wiedzy o języku polskim i krzewienie kultury języka polskiego,

  c) wspomaganie procesu kształcenia w zakresie przedmiotów polonistycznych i slawistycznych,

  d) wspomaganie działań na rzecz jak najszerszego dostępu środowisk polskich i polonijnych do polskiej kultury,

  e) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieciom i młodzieży,

  f) wspieranie polskojęzycznych mediów i środowisk zajmujących się promocją Polski i Polaków,

  g) pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej),

  h) organizowanie zajęć, szkoleń tematycznych i kursów językowych,

  i) stypendia i organizowanie staży i praktyk w polskich jednostkach gospodarczych,

  j) pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej,

  k) zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej pomocy (np. finansowej, doradczej, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) na rzecz Polaków z Kazachstanu i ze Wschodu,

  l) pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom,

  m) wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego,

  n) udzielanie pomocy Polakom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,

  o) współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi,

  p) pomoc medyczną (leki, środki i sprzęt medyczny, pozyskane z darowizn i zakupu) kierowaną do polskich lekarzy i innych placówek medycznych, z których korzystają Polacy,

  q) pomoc rzeczową i materialną kierowaną do polskich parafii, szkół z nauczaniem języka polskiego oraz do stowarzyszeń, wspierających kulturę polską,

  r) pomoc rzeczową i materialną studentom, polskiego pochodzenia, studiującym obecnie w Polsce,

  s) działalność kulturalną, poprzez organizowanie m. in. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, szkoleń, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji,

  t) promocję, organizowanie i szerzenie wolontariatu,

  u) wsparcie sierot tj. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

  v) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

  w) prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie utworów i prac literacko- artystycznych.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

 1. Do realizacji swoich działań Zarząd Fundacji może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  a) darowizn, spadków, zapisów,

  b) świadczeń fundatora,

  c) dotacji i subwencji oraz grantów,

  d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  e) dochodów z majątku Fundacji,

  f) odsetek bankowych,

  g) dochodów z konkursów, licytacji, festiwali, koncertów.

§ 12

 1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane do realizacji celów statutowych.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:

  a) Rada Fundacji,

  b) Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

RADA FUNDACJI

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

 3. Przewodniczącego oraz członków składu Rady powołuje Fundator. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

  a) ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych lub bilansu oraz podejmowanie decyzji co do podziału zysku lub pokrycia straty,

  b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

  c) nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

  a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

  b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.

 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, a jeśli Zarząd jest kolegialny także Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem karnym, kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje Rada.

 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który także zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

 5. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 6. Powołanie na członka Zarządu następuje na czas nieokreślony. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

  a) złożenia rezygnacji,

  b) śmierci,

  c) odwołania,

  d) utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  e) innych przyczyn wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

  b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  d) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,

  e) uchwalanie regulaminów,

  f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  g) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

  h) dokonywanie rozporządzeń mieniem Fundacji,

  i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  k) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

  l) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  m) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

 1. Jeśli Zarząd jest kolegialny to podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest kolegialny to uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli w jego posiedzeniu uczestniczą co najmniej dwaj członkowie Zarządu.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia dokonuje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Zarządu lub na piśmie doręczonym członkowi Zarządu osobiście za pokwitowanie odbioru albo listem poleconym nadanym w wyżej oznaczonym terminie. Zarząd może podejmować uchwały mimo braku formalnego powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

  ZMIANA STATUTU

§ 21

 1. Decyzję o zmianie w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

 1. Decyzję o zmianie w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, przy czym wyboru takiej instytucji dokona Zarząd Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Rachunkowość Fundacji powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 2. Po uchwale Zarządu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.