Statut

STATUT
Fundacji dla Rodaka
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja dla Rodaka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Wilk-Yaridiz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 1410/2017 sporządzonym przez notariusza Annę Zając w dniu 08.02.2017 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja jest organizacją pozarządową i nie działa w celu osiągnięcia zysków.
 6. Zakres działalności nieodpłatnej, w tym pożytku publicznego, obejmuje wszystkie działania Fundacji wymienione w par. 6. niniejszego Statutu za wyjątkiem punktu 21. w którym wymienione zadania mogą być prowadzone również odpłatnie.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub na polu realizacji jej celów.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku – logo graficznego fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
 2. Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą uzyskania wpisu potwierdzającego spełnienie ustawowych wymogów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Zadaniami Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej i społecznie użytecznej oraz niesienie pomocy i wspieranie potrzebujących, zwłaszcza Polaków z Kazachstanu oraz Polaków i Polonii zamieszkujących kraje byłego ZSRR, byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce i na świecie poprzez podejmowanie szeregu działań na rzecz:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także upowszechniania znajomości i krzewienia kultury języka polskiego;

2. mniejszości narodowych i etnicznych zwłaszcza polskiej grupy etnicznej;

3. ochrony i promocji zdrowia;

4. pomocy Polonii i Polakom za granicą z ukierunkowaniem na środowiska wschodnie, w tym z Kazachstanu, a także inicjowania i organizowania wzajemnej pomocy środowisk z zachodu i wschodu do współdziałania w promocji polskich interesów gospodarczych;

5. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym wspierania polskojęzycznych mediów i środowisk zajmujących się promocją Polski i Polaków;

6. rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym pomocy dotyczącej ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej);

7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej;

8. działalności charytatywnej, w szczególności m.in. poprzez:

a) udzielanie pomocy Polakom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,

b) udzielanie pomocy medycznej (leki, środki i sprzęt medyczny) kierowanej do polskich lekarzy i innych placówek medycznych, z których korzystają Polacy,

c) pomoc rzeczową i finansową kierowaną do polskich parafii, szkół z nauczaniem języka polskiego, oraz do stowarzyszeń wspierających kulturę polską,

d) pomoc rzeczową i finansową studentom i imigrantom polskiego pochodzenia studiującym obecnie w Polsce,

e) wsparcie sierot w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

f) pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom,

g) organizowanie pomocy osobom powracającym z Kazachstanu do Polski (m.in. finansowej, psychologicznej, zapewnienia opieki i wsparcia),

h) wspomaganie działań w zakresie jak najszerszego dostępu środowisk polskich i polonijnych do polskiej kultury,

i) fundowania stypendiów oraz organizowania staży i praktyk m.in. w polskich jednostkach gospodarczych;

9. organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w tym instytucji państwowych i samorządowych, instytucji kościelnych, przedsiębiorstw, spółdzielni socjalnych i organizacji społecznych w kraju i za granicą w zakresie zbieżnym z działalnością statutową Fundacji;

10. wsparcia dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

11. promowania i organizowania wolontariatu;

12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w statutowym zakresie Fundacji;

13. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

16. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

17. działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

18. działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami m.in. poprzez tworzenie przyjaznego klimatu i pogłębianie więzi pomiędzy środowiskami polskimi
i narodami kraju zamieszkania Polaków;

19. nauki, edukacji, oświaty i wychowania m.in. poprzez organizowanie zajęć, szkoleń tematycznych i kursów językowych oraz wspomaganie procesu kształcenia w zakresie przedmiotów polonistycznych i slawistycznych;

20. wspierania rozwoju duszpasterstwa polskiego w duchu chrześcijaństwa;

21. działalności kulturalnej w formie organizowania m.in. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, balów charytatywnych, szkoleń, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych, wydawania publikacji;

22. pozyskiwania sponsorów okolicznościowych i stałych;

23. prowadzenia działalności wydawniczej, w tym w zakresie wydawania utworów i prac literacko-artystycznych..

§ 7

 1. W Fundacji niedozwolone jest:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji, a także ich małżonków i osób pozostających we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia, osób związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
  i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

 1. Do realizacji swoich działań Zarząd Fundacji może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów zwykłych, dalszych i windykacyjnych, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, służebności, użytkowania, nabycia praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy, nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika;
 2. świadczeń fundatora;
 3. dotacji i subwencji oraz grantów;
 4. dochodów ze zbiórek m.in. podczas imprez zamkniętych, publicznych, crowdfundingu;
 5. dochodów z majątku Fundacji;
 6. odsetek bankowych;
 7. dochodów z konkursów, licytacji, festiwali, koncertów;

h) dochodów z 1 % podatku po spełnieniu ustawowych warunków;

i) dochodów ze statutowej działalności odpłatnej w tym pożytku publicznego.

§ 12

 1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności pożytku publicznego przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków, zapisów, poleceń oraz dyspozycji – mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków (dziedziczenia) oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

RADA FUNDACJI

§ 14

 1. Rada Fundacji “Rada” jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Przewodniczącego oraz członków składu Rady powołuje Fundator. Członkowie Rady powoływani są na czas określony 3-letniej kadencji.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wcześniejsze odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także pozostawać w stosunku pracy w Fundacji.
 7. Członkiem Rady nie może być osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady, co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych lub bilansu oraz podejmowanie decyzji co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 3. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, a jeśli Zarząd jest kolegialny także Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje Rada.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
 5. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Powołanie na członka Zarządu następuje na czas nieokreślony. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
 1. złożenia rezygnacji,
 2. śmierci,
 3. odwołania,
 4. utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. innych przyczyn wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
 5. uchwalanie regulaminów,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
 8. dokonywanie rozporządzeń mieniem Fundacji,
 9. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, grantów oraz innych przysporzeń,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 12. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 13. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
 1. Jeśli Zarząd jest kolegialny to podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia, muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia dokonuje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Zarządu lub na piśmie doręczonym członkowi Zarządu osobiście za pokwitowaniem odbioru albo listem poleconym. W takim przypadku termin 7 dniowy liczony jest od upływu ustawowego 14-dniowego terminu do odbioru awizowanego listu poleconego, a nieodebrany list polecony traktowany jest jako doręczony zastępczo. Zarząd może podejmować uchwały mimo braku formalnego powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 21

 1. Decyzję o zmianie w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, przy czym wyboru takiej instytucji dokona Zarząd Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Rachunkowość Fundacji powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 2. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów i rozmiarze – jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: http://www.fundacjadlarodaka.pl.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Save settings
Cookies settings
Skip to content